سانتریفیوژ K220

سانتریفوژ 15000 دور با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان قابل كنترل ، تایمر 90-0 دقیقه با امكان نصب روتورهای :
BR5431 روتور 24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دور
BR5434 روتور 8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دور
BR5528 روتور 28 شاخه 15 سي سي زاويه متغیر 6000 دور
BR5530 روتور 2 شاخه ميكرو پليت 86×130 زاويه متغير 2000 دور
BR5404 روتور 24 شاخه 2 سي سي زاويه ثابت با درپوش 15000 دور
BR5436 روتور 36 شاخه 5/0 سي سي زاويه ثابت با در پوش 15000 دور
BR5448 روتور 48 شاخه 2/0 سي سي زاويه ثابت با در پوش 15000 دور