دستگاه شوری سنج, TDSمتر, ECمتر, مدل 7021

مشخصات فنی:
EC/TDS/ Salt/°C متر قلمی مدل 7021 ساخت کمپانی Ezdo تایوان
ecمتر و tdsمتر قلمی مدل mic-99702ecمتر و tdsمتر قلمی مدل mic-99702
– محدوده اندازه گیری:
کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS
سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt
شوری سنج salt: 0~1000 ppm, 1.00~12.00ppt با دقت: 1ppm.0.01ppt
درجه حرارت: 0~90Cبا دقت: 0.1C
-دقت دستگاه:( 0.2C+1dgt, +/-2%FS(Cond,TDS, Salt+/-
-قابلیت کاليبره اتوماتیک EC
-قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا
-منبع تغذیه: 4 عدد باطری1.5V
-ملحقات :دستگاه، الکترودEC، محلول کالیبرهEC(1413)،بند دستی،منوال