کالیبراسیون رفراکتومتر

کالیبراسیون رفراکتومتر

کالیبراسیون رفراکتومتر : رفراکتومتر یا رفرکتومتر (انکسار سنج) دستگاهی است که از شکست نور برای شناسایی یک نمونه و تعیین میزان خلوص آن استفاده می کند و در نهایت غلظت یک ماده خاص را در آن نمونه ( که عموماً محلول می باشد ) اندازه می گیرد. رفراکتومتر چگونه ویژگی های فیزیکی محلول های گوناگون…