کاربرد ph متر در صنعت

کاربرد ph متر در صنعت

کاربرد ph متر در صنعت : با گذر از تعاریف ثقیل و متعدد علمی که پیرامون آزمایش و مفاهیم آن مطرح می شود ، می توان گفت که آزمایش عملیست که در آن اهداف و امور زیر محقق می شوند . هدف از انجام آزمایش چیست ؟ – پدیده های علمی به آثار قابل مشاهده…