فروش رطوبت سنج چوب ,98703

فروش رطوبت سنج چوب و مواد مدل 98703 ساخت کمپانیMIC تایوان (Moisture meter)
-دارای صفحه نمایش LCD بزرگ
-محدوده اندازه گیری رطوبت چوب: 70~2%RH با دقت:1%± و دقت قرائت: 0.5%
– انداره گیری دمای محیط: 50Cتا10-با دقت: 1ċ± ودقت قرائت: 0.1ċ
– انداره گیری رطوبت محیط:90~10%RH با دقت: 5% ±ودقت قرائت: 0.1 RH
-اندازه گیری نقطه شبنم،نقطه تر،شاخص گرما،WBGT