سانتریفیوژ K241

سانتریفوژ 15000 دور,مولتی روتور
با نمایشگر دیجیتال سرعت
تایمر 99 – 0 دقیقه
با امکان نصب روتورهای:
4 شاخه 250cc زاويه متغير 4000 دور BRK5510
2 خانه ميكرو پليت 86×130 زاويه متغير4000 دور BRK5530
6 شاخه 100cc زاویه ثابت 6000 دور BRK5100
8 شاخه 50cc زاويه ثابت 6000 دور BRK5308
24 شاخه 15cc زاويه ثابت 6000 دور BRK5324
16 شاخه 15cc زاويه ثابت 6000 دور BRK5616
24 شاخه 2cc زاويه ثابت 15000 دور BRK5424
36 شاخه 0.5cc زاويه ثابت 15000 دور BRK5436
32 شاخه 0.2cc PCR زاویه ثابت 15000 دور BRK5494
48 شاخه 0.2cc زاویه ثابت 15000 دور BRK5448