سانتریفیوژ K240

سانتریفوژ 15000 دور مولتي روتور با نمايشگر ديجيتال سرعت ، تایمر 90-0 دقیقه، امكان نصب روتور 4 شاخه 250 سي سي زاويه متغير تك خانه چندكاره 3800 دورBR(5556), 24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دور BR(5431) , 8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دور BR(5434) , 2 شاخه ميكرو پليت 86×130 زاويه متغير 2000 دور BR(5530) , 24 شاخه 2 سي سي زاويه ثابت 15000 دورBR(5404)