سانتریفیوژ K2045

سانتريفیوژ 15000 دور
مولتي روتور با نمايشگر ديجيتال سرعت
تایمر 99-0 دقیقه
باامكان نصب روتورهای:
6 شاخه 100 سي سي زاويه ثابت 4000 دور BRK5100
24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دور BRK5324
8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دور BRK5608
32 شاخه 2/0 سی سی PCR 15000 دور BRK5494
24 شاخه 5/1 تا 2 سي سي زاويه ثابت 15000 دور BRK5424
36 شاخه 5/0 سي سي زاويه ثابت 15000 دور BRK5436
48 شاخه 2/0 سي سي زاويه ثابت 15000 دور BRK5448