سانتریفیوژ C2012

سانتریفوژمیکرو هماتوگریت 12000 دور
با نمایشگر دیجیتال سرعت و زمان
تایمر 99 – 0 دقیقه
با امکان نصب روتورهای:
24 شاخه کاپیلاری 12000 دور BR5401
24 شاخه 1.5 – 2cc زاویه ثابت 12000 دور BR5424
36 شاخه 0.5cc زاویه ثابت 12000 دور BR5436
48 شاخه 0.2cc زاویه ثابت 12000 دور BR5448