سانتریفیوژ C2006

سانتریفوژ 6000 دور زاویه ثابت، با نمایشگر دیجیتال سرعتو زمان ، تایمر 99 – 0 دقیقه، با امکان نصب روتورهای:
BR5406 : روتور 6 شاخه 50 سی سی زاویه ثابت 6000 دور
BR5408 : روتور8 شاخه 15 سی سی زاویه ثابت 6000 دور
BR5412 : روتور12 شاخه 15 سی سی زاویه ثابت 6000 دور