سانتریفوژ K243

سانتريفوژ 3 ليتري
15000 دور
با نمایشگر ديجيتال سرعت و زمان
تایمر 99-0 دقیقه
با امكان نصب روتورهای :
4 شاخه750cc زاويه متغير4000 دور BRK5553
6 شاخه100cc زاويه ثابت 6000 دور BRK5100
8 شاخه50cc زاويه ثابت 6000 دور BRK5308
24شاخه15cc زاويه ثابت 6000 دور BRK5324
32شاخه0.2cc زاويه ثابت 15000دور پی سی آر BRK5494
24شاخه2cc زاويه ثابت بادرپوش 15000دور BRK5424
36شاخه0.5cc زاويه ثابت بادرپوش 15000دور BRK5436
48شاخه0.2cc زاويه ثابت بادرپوش 15000 دور BRK5448