سانتریفوژ یخچالدار K243R

سانتريفوژ يخچالدار 3 ليتري 15000 دور با نمایشگر ديجيتال سرعت و زمان، تایمر 99-0 دقیقه، با امكان نصب روتور :
BRK5553 روتور 4 شاخه 750 سي سي زاويه متغير 4000 دور
BRK5100 روتور 6 شاخه 100 سي سي زاويه ثابت 6000 دور
BRK5308 روتور 8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دور
BRK5324 روتور 24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دور
BRK5494 روتور 32 شاخه 2/. سی سی PCR زاويه ثابت 15000 دور
BRK5424 روتور 24 شاخه 2 سي سي زاويه ثابت با درپوش 15000 دور
BRK 5436 روتور 36 شاخه 5/0 سي سي زاويه ثابت با درپوش 15000 دور
BRK5448 روتور 48 شاخه 2/0 سي سي زاويه ثابت با درپوش 15000 دور
سانتريفوژ يخچالدار 3 ليتري 15000 دور با نمایشگر ديجيتال سرعت و زمان، تایمر 99-0 دقیقه، با امكان نصب روتور :
BRK5553 روتور 4 شاخه 750 سي سي زاويه متغير 4000 دور
BRK5100 روتور 6 شاخه 100 سي سي زاويه ثابت 6000 دور
BRK5308 روتور 8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دور
BRK5324 روتور 24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دور
BRK5494 روتور 32 شاخه 2/. سی سی PCR زاويه ثابت 15000 دور
BRK5424 روتور 24 شاخه 2 سي سي زاويه ثابت با درپوش 15000 دور
BRK 5436 روتور 36 شاخه 5/0 سي سي زاويه ثابت با درپوش 15000 دور
BRK5448 روتور 48 شاخه 2/0 سي سي زاويه ثابت با درپوش 15000 دور
سانتريفوژ يخچالدار 3 ليتري 15000 دور با نمایشگر ديجيتال سرعت و زمان، تایمر 99-0 دقیقه، با امكان نصب روتور :
BRK5553 روتور 4 شاخه 750 سي سي زاويه متغير 4000 دور
BRK5100 روتور 6 شاخه 100 سي سي زاويه ثابت 6000 دور
BRK5308 روتور 8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دور
BRK5324 روتور 24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دور
BRK5494 روتور 32 شاخه 2/. سی سی PCR زاويه ثابت 15000 دور
BRK5424 روتور 24 شاخه 2 سي سي زاويه ثابت با درپوش 15000 دور
BRK 5436 روتور 36 شاخه 5/0 سي سي زاويه ثابت با درپوش 15000 دور
BRK5448 روتور 48 شاخه 2/0 سي سي زاويه ثابت با درپوش 15000 دور