دما و رطوبت سنج قلمی, mic-98870

مشخصات فنی:
ترمورطوبت سنج قلمی مدل 98870 ساخت کمپانیMIC تایوان
دما و رطوبت سنج جیبی-محدوده اندازه گیری دما: 50Cتا 20-
رطوبت :0 تا RH99.9%
– دقت قرائت:RH 1%، 0.1 ċ
– دقت دستگاه: دما: ċ ±0.6 ،رطوبت: 3% ±
-اندازه گیری نقطه شبنم،نقطه تر،شاخص گرما،WBGT
– کالیبره اتوماتیک
-قرائت ماکزیمم ، مینیمم و میانگین گیری